۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۹

ارزش‌ها

        ایمنی

        قانون‌گرایی

        همسو سازی‌وهمبستگی

        مشتری‌مداری

        حفظ سرمایه‌های مادی‌و‌معنوی

        صداقت‌و‌درستی